உயிர் இரசாயனவியல்

0( 0 REVIEWS )
15 STUDENTS

உயிர் அங்கிகளின் அனுசேபம் கட்டமைப்பு தொடர்பான இரசாயனவியல் பரப்பே இதுவாகும்.

Course Curriculum

உயிர் இரசாயனவியல்- (Biochemistry)
உயிர் இரசாயனவியல் அறிமுகம். 00:00:00
மா மூலகங்கள் 00:00:00
நுண் மூலகங்கள் 00:00:00
C, H, O, N என்பன அதிகளவில் காணப்படுவதற்கான காரணங்கள் 00:00:00
சேதன அசேதன சேர்வைகள் 00:00:00
காபோவைதரேற்றுக்கள்
காபோவைதரேற்றுக்கள் 00:00:00
ஒருசக்கரைட்டுக்கள் (மொனோசக்கரைட்டுக்கள்) 00:00:00
ஒருசக்கரைட்டுக்களுக்கான சோதனை / எளிய வெல்லங்களுக்கான சோதனை 00:00:00
ஒலிகோசக்கரைட்டுக்கள் (oligosaccharides) 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS

Instructors

15 STUDENTS ENROLLED

Contact Instructors

Send Message
X